Actie

voorwaarden

actievoorwaarden goed voor de horeca

4.     Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. VOORWAARDEN ACTIE ‘WIN EEN SMEG WATERKOKER’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Goed voor de Horeca hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Instagram.

Artikel 1           Algemeen

1.     Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2.     Deelname aan de Actie is gratis.

3.     Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.unox.nl/actievoorwaardengoedvoordehoreca.html

4.       Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5.       Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6.       Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

Artikel 2           Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.     Deze actie loopt van 5 april 2021 t/m 2 mei 2021

2.     Deelname aan de Actie kan door in een van de deelnemende winkels ( Boni, Boon, Coop, Deen, Hoogvliet, Jan Linders, Plus, Poiesz, Spar) 1 actieproduct van Bertolli, Graze, De Vegetarische Slager, Calve, Hellman’s, Unox, Conimex of Knorr te kopen. Maak een foto van de bon en upload deze op www.goedvoordehoreca.nl. Beantwoord daarnaast ook de prijsvraag die op deze pagina wordt gesteld. De antwoorden worden beoordeeld op originaliteit, creativiteit en inventiviteit.

Artikel 3           Prijzen

1.       In totaal worden er 2000 dinercadeaubonnen weggegeven, ieder ter waarde van €50,-. Totale waarde van deze prijzen is €100.000,-.

2.       Bij aankoop van een actieproduct bij PLUS supermarkt, worden er in totaal 5x Bourgini Keukenmachine weggeven, ieder ter waarde van €199,99. Totale waarde van deze prijzen is  €999,95.

3.       Bij aankoop van een actieproduct bij COOP supermarkt, worden er in totaal 3 lunches voor 2 personen bij Blushing weggeven, ieder ter waarde van €60. Totale waarde van deze prijzen is €180. Ok maak je bij COOP kans op een keer een lunch met Gordon bij Blushing ter waarde van €100.

4.       Bij aankoop van een actieproduct bij Hoogvliet supermarkt, worden er in totaal 5 kookboekpakketten met daarin 3 kookboeken weggegeven, ieder kookboek pakket ter waarde van €70. Totale waarde van deze prijzen is €350.

5.       Bij aankoop van een actieproduct bij Deen supermarkt, worden er in totaal 5 Blushing cadeaubonen, ieder ten waarde van €60. Totale waarde van deze prijzen is €300.

6.       Waarde van de totale prijzenpot is  €101.929,95.

7.       Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

8.       Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

Artikel 4            Aanwijzing van de winnaars

1.     De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) worden bepaald door een deskundige jury zal uiterlijk [9-7-2021] de winnaar(s) van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op originaliteit, creativiteit en inventiviteit.

2.     Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

3.     Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

4.     Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5            Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.     U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2.     Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.

3.     Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

  • de door haar uitgekeerde prijzen;

  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

Artikel 6            Auteursrechten en medewerking

1.     Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de Actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.

2.     U verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om uw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden.

3.     Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

4.     De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

5.     Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Artikel 7               Persoonlijke gegevens                        

1.     Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2.     Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3.     Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.

4.     Om mee te doen aan de Actie wordt u gevraagd een foto te maken. De ingezonden foto’s kunnen EXIF data bevatten (geografische locatie, datum en tijd, afhankelijk van de instellingen van de camera app op de telefoon van de eindgebruiker), welke data automatisch door Unilever wordt verzameld. Alle foto’s zullen na afloop van de actie verwijderd worden.

Artikel 8            Rechten Unilever

1.     Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.     In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

Artikel 9            Contact/Klachten

1.     Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Per e-mail : https://www.unox.nl/contact.html

Telefonisch : 0800 - 2358669

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Artikel 10            Diversen

1.     Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2.     Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3.     Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.