Actievoorwaarden

VOORWAARDEN ACTIE Unox dag in de Winter Efteling 2024

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Unox Dag In De Winter Efteling 2024, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Hofplein 19 hierna te noemen: ‘Unilever’.

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist. 

2. Deelname aan de Actie is gratis. 

3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.unox.nl/acties/winterefteling/actievoorwaarden.html

4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

7. Deze Actie geldt voor offline en online aankopen.

 

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze Actie loopt van  30 oktober 2023 t/m 26 november 2023 (‘Actieperiode’)

2. Deelname aan de Actie kan door 

Het tijdens de Actieperiode kopen van een actieproduct van Unox bij een deelnemende supermarkt (Boni, Boon’s Markt, Coop, Hoogvliet, Jan Linders, Plus, Poiesz, SPAR en Vomar) en het uploaden van de kassabon of online bewijs van aankoop op de Unox Actiepagina: U krijgt direct na het uploaden van uw bon of aankoopbewijs een mededeling indien deze in goede orde ontvangen is.

 

Artikel 3 Prijzen

1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op een van de volgende prijzen:

Prijzen                                                               

aantal

contante waarde      

totale contante waarde

4 Toegangskaarten Winter Efteling, incl 1 parkeerkaart per 4 kaarten

2500

€  200

€  500000

Schaatscadeaukaart

100

€  15

€  1500

Totaal aantal:                11.000     Totale contante waarde:             € 501500

2. Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. 

3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege een andere reden van niet-uitreiking) van een prijs vervalt deze aan Unilever.

4. Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op 30 november 2023.

2. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk via mail contact worden opgenomen door onze partner Ticketsplus voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website). 

3. De gewonnen entreekaarten worden uitsluitend via e-mail verstuurd door Ticketsplus.

4. De entreekaarten zijn alleen geldig tijdens de Unox dag in de Winter Efteling op zondag 21 januari 2024.

5. Indien u een prijs heeft gewonnen omdat u een winnende code heeft (bijvoorbeeld op een wikkel of product) moet u deze aan Unilever kunnen tonen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt uw recht op de prijs direct. 

6. Mocht u een van de schaatscadeaukaarten hebben gewonnen, wordt via de mail contact met u opgenomen om ervoor te zorgen dat deze prijs naar u kan worden opgestuurd.

7. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

  • de door haar uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

1. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

2. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7 Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever. 

 

Artikel 8 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling. Unilever behoudt zich het recht om deze beëindiging te voltooien zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 9 Contact/Klachten

1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken: 

Per e-mail: consumer.service@unilever.com 

Telefonisch: 0800-0231345 (gratis)

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan. 

2. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij: De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

 

Artikel 10 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

3. Indien er enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.